Raport bieżący nr 16/2021
Data sporządzenia 2021-10-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

 

USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

  1. W dniu 20 października 2021 roku podpisał z AIF Altum Kapitāla Fonds umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach oraz umowę o ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych Cleanic oraz Presto.

  2. W dniu 21 października 2021 roku podpisał z AIF Altum Kapitāla Fonds dwie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i środkach trwałych.

  3. Dodatkowo w dniu 21 października 2021 roku, Emitent ustanowił na rzecz AIF Altum Kapitāla Fonds zabezpieczenie w postaci hipotek na dwóch nieruchomościach Harper Hygienics S.A. położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34.

  4. Powyższe zastawy i hipoteki zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności AIF Altum Kapitāla Fond wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy AIF Altum Kapitāla Fond a SIA „iCotton” z dnia 2 września 2021 roku, dotyczącej udzielenia SIA „iCotton” pożyczki w kwocie 10.000.000,00 EUR. Jako najwyższa suma zabezpieczenie została wskazana kwota 15.000.000,00 EUR.

  5. Umowy zostały zawarte w wykonaniu zobowiązania Emitenta wynikających z podpisanej w dniu 18 października 2021 roku z SIA ICotton, AIF Altum Kapitāla Fonds oraz mBank S.A. umowy w sprawie procesu refinansowania, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 roku.

Na ustanowienie ww. zabezpieczeń wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki (raport bieżący nr 12/2021 z dnia 14 września 2021).

Podstawa prawna

ART. 17 UST. 1 MAR – informacje poufne


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-10-21 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-10-21Andrzej Kowalski Członek Zarządu