Raport bieżący nr 17/2018 
Data sporządzenia 2018-10-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą nr 2 z dniem 8 października 2018 roku do Zarządu Spółki został powołany Pan Sergejs Binkovskis i powierzono mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Sergejs Binkovskis oświadczył, że:

  1. nigdy nie skazano go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wskazane w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  2. nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys zawodowy Pana Sergejs Binkovskis stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Sergejs Binkovskis CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-10-08 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu