Raport bieżący nr 17/2019 
Data sporządzenia 2019-12-11

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego w 2019 r.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

Raport półroczny za rok obrotowy 2019 – publikacja 12 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz. 757)..

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-12-11 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-12-11Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2019-12-11 Andrzej Kowalski Członek Zarządu