Raport bieżący nr 17/2021
Data sporządzenia 2021-10-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

 

Podpisanie z mBank S.A. aneksu do Umowy Kredytu Inwestycyjnego

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2021 roku podpisał z mBank S.A. aneks nr 9 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku (o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku) na podstawie którego ustalono nowy termin spłaty całości należności mBank S.A. z tytułu udzielonego kredytu do dnia 29 października 2021 roku. Ostatnia pozostała do spłaty rata płatna w powyższym terminie wynosi 38.000.005,00 PLN. Strony ustaliły prowizję należną mBank S.A. za skrócenie okresu finansowania na kwotę 700.000,00 PLN, która będzie płatna jednorazowo wraz z kwotą kredytu.
Aneks został zawarty w związku z procesem refinansowania i zawartą pomiędzy Emitentem, SIA iCotton, AIF Altum Kapitāla Fonds oraz mBank S.A. umową z dnia 18 października 2021 roku w sprawie procesu refinansowania ustalającą zasady spłaty z dodatkowej kwoty pożyczki udzielonej Emitentowi przez SIA iCotton całkowitego zadłużenia Harper Hygienics S.A. wobec mBank S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku. O zawarciu umowy w sprawie procesu refinansowania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 roku

Podstawa prawna

ART. 17 UST. 1 MAR – informacje poufne


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-10-26 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-10-26Andrzej Kowalski Członek Zarządu