Raport bieżący nr 18/2016
Data sporządzenia 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2016 roku:

Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 68,04%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 10,99%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Akcjonariusz: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 4.824.204
Liczba głosów: 4.824.204
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 8,6%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,58%

Reprezentowani przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako Quercus TFI S.A.) akcjonariusze:
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny,
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Łączna liczba akcji przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 6.932.233
Łączna liczba głosów przysługująca akcjonariuszom reprezentowanym przez Quercus TFI S.A.: 6.932.233
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,36%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,9 %

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wyniosła 56.094.599 i stanowiła 88,10% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
i spółkach publicznych..

Załączniki

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu