Raport bieżący nr 18/2021
Data sporządzenia 2021-10-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

 

SPŁATA KREDYTU INWESTYCYJNEGO UDZIELONEGO PRZEZ MBANK S.A

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2021 roku dokonał spłaty całości należności na rzecz mBank S.A. z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego zgodnie z zawartym dnia 25 października 2021 roku aneksem nr 9 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku (o którego zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 26 października 2021 roku). Spłata została sfinansowana z dodatkowej kwoty pożyczki udzielonej Emitentowi przez SIA iCotton (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 19 października 2021 roku).

Podstawa prawna

ART. 17 UST. 1 MAR – informacje poufne


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2021-10-28 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2021-10-28Andrzej Kowalski Członek Zarządu