Raport bieżący nr 19/2016
Data sporządzenia 2016-08-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2016 r. Pan Mirosław Stachowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Pan Mirosław Stachowicz decyzję złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki umotywował przyczynami osobistymi.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-08-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-08-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu