Raport bieżący nr 20/2016
Data sporządzenia 2016-09-01

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 9 ust. 9.2.1. (ii) w zw. ust. 9.4 Statutu Spółki Akcjonariusz - Central European Cotton Holdings Limited z siedzibą w Irlandii, będący podmiotem zależnym od Polish Enterprise Fund V, L.P., spółki stanu Delaware z siedzibą w USA, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Jankowskiego.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, stanowiącym załącznik, Pan Robert Jankowski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Wyżej wymieniony Członek Rady Nadzorczej nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Robert Jankowski CV
Robert Jankowski Oświadczenie
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
01-09-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
01-09-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu