Raport bieżący nr 20/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15 marca 2017 roku

Akcjonariusz: Radville Investments sp. z o.o.
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 75,75%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,23%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Akcjonariusz: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 6.057.773
Liczba głosów: 6.057.773
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,02%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,51%

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 marca 2017 roku wyniosła 50.389.773 i stanowiła 79,14% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu