Raport bieżący nr 20/2018
Data sporządzenia 2018-10-19

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), niniejszym koryguje raport bieżący nr 18/2018 dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poprzez skorygowanie załącznika do raportu w postaci Ogłoszenia o zwołaniu oraz Projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poprzez wskazanie, iż przedmiotem zgromadzenia będzie wybór 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki.

Konieczność korekty wynika ze złożonej w dniu wczorajszym rezygnacji członka Rady Nadzorczej p. Piotra Kaczmarka i konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki o 2 (dwóch) członków.

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz ze skorygowanymi projektami uchwał.

Treść samego raportu bieżącego nr 18/2018 nie wymaga korekty.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-10-19 Adam Pieniacki Prezes Zarządu Spółki
 2018-10-19 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu