Raport bieżący nr 20/2020
Data sporządzenia 2020-10-12

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór Biegłego Rewidenta

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2020 roku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, podpisał umowę do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ze Spółką Strategia Audit Sp. z o.o. Sp.k., podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (numer ewidencyjny KIBR - 4036), z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539118.
Strategia Audit Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązała się do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za następujące okresy:

  1. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2021 roku;
  2. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2022 roku;
  3. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 roku
  4. Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2020-31.09.2020
  5. Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2021-31.09.2021
  6. Przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2022-31.09.2022Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-10-12 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-10-12Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-10-12Andrzej Kowalski Członek Zarządu