Raport bieżący nr 21/2016
Data sporządzenia 2016-09-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 20/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że do raportu bieżącego nr 20/2016 opublikowanego w dniu 01 września 2016 r. dołączony został nieprawidłowy plik załącznika pn. „Robert Jankowski_życiorys”, w którym widniał zapis:

„Pan Robert Jankowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Robert Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.” Powyżej wskazany błędny zapis został wykreślony.

Mając to na względzie, Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 20/2016, poprzez załączenie prawidłowej treści ww. załącznika. Treść samego raportu bieżącego nr 20/2016 nie wymaga korekty.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Robert Jankowski CV
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
02-09-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
02-09-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu