Raport bieżący nr 21/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Odwołanie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o odwołaniu następujących członków Rady Nadzorczej Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana Andrzeja Kacperskiego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pana Roberta Jankowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej
3. Panią Agnieszkę Świergiel pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

Nie podano przyczyn odwołania.
Treść uchwał zawiera raport bieżący Spółki nr 19/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Spółka nadmienia, iż po NWZ do Spółki wpłynął skan rezygnacji Pana Andrzeja Kacperskiego

Podstawa prawna

§ 5 ust. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu