Raport bieżący nr 21/2018
Data sporządzenia 2018-11-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2018 roku zapoznał się z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.)od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej „Aviva OFE”), że w wyniku rozliczenia transakcji zbycia 9.883 akcji Spółki, Aviva OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%, osiągając w chwili obecnej 4.999 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 4.999% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.).

Załączniki

Zawiadomienie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-11-08 Adam Pieniacki Prezes Zarządu Spółki
 2018-11-08 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu