Raport bieżący nr 2/2018 
Data sporządzenia 2018-01-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 18 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Uchwały

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-01-18 Rafał SzczepkowskiPrezes Zarządu Spółki
 2018-01-18 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu