Raport bieżący nr 2/2020 
Data sporządzenia 2020-02-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przyjęcie harmonogramu scalenia akcji Spółki, w tym ustalenie dnia referencyjnego.

Treść Raportu

Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu Scalenia Akcji Spółki, w tym m.in. określenia dnia referencyjnego dla scalenia akcji.

Zgodnie z podjętą uchwałą zarządu Spółki, dzień referencyjny został określony na 17 lutego 2020 r.

Dniem referencyjnym jest dzień, na koniec którego uczestnicy KDPW ustalają stan akcji podlegających scaleniu na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wyliczają niedobory scaleniowe przypadające na każdy z tych rachunków.

W związku z planowanym scaleniem akcji i określeniem dnia referencyjnego na 17 lutego 2020 r. Spółka będzie wnioskowała o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od 12 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. (włącznie). Zawieszenie obrotu akcjami jest konieczne dla przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych KDPW i wynika z zasad działania KDPW.


Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-02-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-02-03Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-02-03 Andrzej Kowalski Członek Zarządu