Raport bieżący nr 2/2023
Data sporządzenia 2023-08-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku podjętych negocjacji mających na celu zmianę terminów spłaty zobowiązań Emitenta wobec mBank Spółki Akcyjnej (dalej: „Kredytodawca”) z siedzibą w Warszawie zawarł następujące aneksy do umów zawartych z Kredytobiorcą:

  1. Aneks nr 17 z dnia 31.07.2023 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/236/15/Z/VW z dnia 23.06.2015, o zawarciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015, 21/2015 z dnia 22.09.2015, 11/2016 z dnia 11.05.2016; na podstawie powyższego aneksu okres, w którym Emitent jest uprawniony do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, został przedłużony do dnia 31 lipca 2024 r.


  2. Aneks nr 17 z dnia 31.07.2023 do Umowy ramowej nr 02/131/16/Z/PX z dnia 19.04.2016; na podstawie powyższego aneksu okres, w którym Kredytodawca udostępnił Emitentowi linię kredytową, został przedłużony do dnia 31 lipca 2024 r.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2023-08-02 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2023-08-02 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu