Raport bieżący nr 2/2024
Data sporządzenia 2024-03-22

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na obciążenie majątku spółki.

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na której Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na obciążenie majątku Emitenta poprzez ustanowienie na rzecz TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs SIA z siedzibą w Rydze („TGS Batic”)

  1. zastawu na wierzytelnościach z rachunków bankowych Emitenta celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu emisji przez SIA „iCotton” z siedzibą w Lipawie, Łotwa do 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 EUR (słownie: jeden tysiąc euro) każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), która może zostać zwiększona do 30.000.000 EUR (słownie: trzydzieści milionów euro) w przypadku utworzenia i emisji dodatkowych obligacji zgodnie z Warunkami Emisji („Wierzytelność”);
  2. zastawu rejestrowego, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na zbiorze rzeczy Emitenta, z najwyższą sumę zabezpieczenia w wysokości 45 milionów EURO, celem zabezpieczenia Wierzytelności;
  3. zastawu rejestrowego, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, na zapasach Emitenta, stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą, z najwyższą sumę zabezpieczenia w wysokości 45 milionów EURO, celem zabezpieczenia Wierzytelności;
  4. zastawu rejestrowego, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na prawo ochronne na znak towarowy: Cleanic’, z najwyższą sumę zabezpieczenia w wysokości 45 milionów EURO, celem zabezpieczenia Wierzytelności;
  5. zastawu rejestrowego, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na prawo ochronne na znak towarowy: Presto szybko i prosto, z najwyższą sumę zabezpieczenia w wysokości 45 milionów EURO, celem zabezpieczenia Wierzytelności;
  6. cesji wierzytelności służących Emitentowi wobec wybranych dłużników Emitenta, celem zabezpieczenia Wierzytelności;
  7. hipoteki umownej łącznej do sumy 45 milionów EURO, na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego do dwóch nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, celem zabezpieczenia Wierzytelności,


Opisane powyżej zabezpieczenia Emitent powinien ustanowić w terminie 270 dni licząc od 22 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-03-22 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-03-22 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu