Raport bieżący nr 22/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej następujących osób:


Pan Maralbek Gabdsattarov – Członek Rady Nadzorczej
Pan Dmitrijs Kostojanskis – Członek Rady Nadzorczej
Pan Mikhail Murashko – Członek Rady Nadzorczej
Pan Valeri Kulitski – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik, Pan Maralbek Gabdsattarov, Pan Dmitrij Kostojanskij, Pan Mikhail Murashko, Pan Valeri Kulitski nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Oświadczenia

Życiorys Dmitrij Kostojanskij

Życiorys Maralbek Gabdsattarov

Życiorys Milkhail Murashko

Życiorys Valeri Kulitski

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu