Raport bieżący nr 13/2018
Data sporządzenia 2018-09-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 września 2018 r.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie załącza do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 września 2018 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, natomiast wszelkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań, zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem:

http://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-27-wrzesnia-2018-r/

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 tj. z dnia 2018.03.1).

§ 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-09-28 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-09-28 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu