Raport bieżący nr 23/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu 22/2017 - Powołanie 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego 22/2017 z dnia 16 marca 2017 omyłkowo w sposób błędny opisano fragment zawartości załączonych oświadczeń powołanych Członków Rady Nadzorczej, w sczególności w odniesieniu do wykonywania przez nich innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Treść załączonych oświadczeń była prawidłowa. Poniżej prezentujemy korygowany fragment raportu 22/2017 oraz jego prawidłową treść.

Było

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik, Pan Maralbek Gabdsattarov, Pan Dmitrij Kostojanskij, Pan Mikhail Murashko, Pan Valeri Kulitski nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powinno być

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik:

Pan Maralbek Gabdsattarov nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Harper Hygienics S.A., z wyjątkiem posiadania udziałów w iCotton SIA i grupy firm Cotton Club. Działalność ta może być uznana za konkurencyjną w stosunku do działalności Harper Hygienics S.A. Pan Maralbek Gabdsattarov jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej iCotton SIA i akcjonariuszem w Cotton Club Group. Pan Maralbek Gabdsattarov nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dmitrijs Kostojanskis nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Harper Hygienics S.A., z wyjątkiem bycia zatrudnionym w iCotton SIA. Działalność ta może być uznana za konkurencyjną w stosunku do działalności Harper Hygienics S.A. Pan Dmitrijs Kostojanskis pełni funkcję Chief Business Development Officera iCotton SIA. Pan Dmitrijs Kostojanskis nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mikhail Murashko nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Harper Hygienics S.A., z wyjątkiem świadczenia niezależnych usług doradztwa finansowego M & A. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Harper Hygienics S.A. Pan Mikhail Murashko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Valeri Kulitski nie wykonuje żadnej działalności poza przedsiębiorstwem Harper Hygienics S.A., z wyjątkiem świadczenia niezależnych usług doradztwa finansowego M & A. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Harper Hygienics S.A. Pan Valeri Kulitski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ponownie załącza treść oświadczeń.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 22 w zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Oświadczenia

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu