Raport bieżący nr 23/2018
Data sporządzenia 2018-11-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 16 listopada 2018 r.

Akcjonariusz: Akcjonariusz: Radville Investments sp. z o.o.
Liczba akcji: 38 170 000
Liczba głosów: 38 170 000
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 83,23%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%


Akcjonariusz: QUERCUS Parasolowy SFIO Agresywny
Liczba akcji: 2 886 793
Liczba głosów: 2 886 793
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 6,30 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,53 %


Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 listopada 2018 r. wyniosła 45.858.396 i stanowiła 72,03 % ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63 670 000.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-11-16 Adam Pieniacki Prezes Zarządu Spółki
 2018-11-16 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu