Raport bieżący nr 24/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Spełnienie warunku przy umowie pożyczki na rzecz Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości, że w dniu 16.03.2017 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 15 marca 2017 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 7 o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki na kwotę 10.500.000,00 złotych pomiędzy SIA ICOTTON (Pożyczkodawca) a Spółką (Pożyczkobiorca).

Spółka o szczegółach ww. umowy pożyczki informowała w raporcie nr 15/2017 z dnia 15.03.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu