Raport bieżący nr 24/2018 
Data sporządzenia 2018-11-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorcze

  • Pana Yaroslava Mykulyak – Członek Rady Nadzorczej
  • Pana Radosława Mrowińskiego – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy oraz oświadczenia nowych członków Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Yaroslav Mykulyak CV

Yaroslav Mykulyak Oświadczenie

Radosław Mrowiński CV

Radosław Mrowiński Oświadczenie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-11-16 Adam Pieniacki Prezes Zarządu Spółki
 2018-11-16 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu