Raport bieżący nr 25/2016
Data sporządzenia 2016-11-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 14 listopada 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 14 listopada 2016 roku:

Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 77,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,53%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Akcjonariusz: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 4.824.204
Liczba głosów: 4.824.204
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 9,81%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,58%

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 14 listopada 2016 roku wyniosła 49.156.204 i stanowiła 77,20% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
i spółkach publicznych..

Załączniki

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 14-11-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 14-11-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu