Raport bieżący nr 25/2017
Data sporządzenia 2017-03-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia (dalej: CECH), którego podstawą jest art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) o zmianie dotychczas posiadanego pośrednio przez CECH udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

Załączniki

Zawiadomienie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-16 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-16 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu