Raport bieżący nr 25/2018
Data sporządzenia 2018-11-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. Pan Adam Pieniacki złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Pan Adam Pieniacki wskazał, że powodem rezygnacji jest brak możliwości pełnienia funkcji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-11-28 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu