Raport bieżący nr 25/2020
Data sporządzenia 2020-11-19

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.11.2020

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 18.11.2020 roku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie, zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwu.
Wszelkie dokumenty będące przedmiotem głosowań zostały zamieszczone łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakładce Spółki „Walne Zgromadzenia” i dostępne są pod adresem:


https://www.harperhygienics.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-spolki/wza-harper-hygienics-sa-18-l istopada-2020/

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informac je bieżąc e i okresowe


Załączniki

Uchwały.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-11-19 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-11-19Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-11-19Andrzej Kowalski Członek Zarządu