Raport bieżący nr 27/2016
Data sporządzenia 2016-12-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu okresowego – Skrócone jednostkowe sprawozdanie Q3

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w raporcie okresowym Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2016 rok nr 5/2016 opublikowanym w dniu 14 listopada 2016 r. wystąpił błąd rachunkowy w Skróconym jednostkowym sprawozdaniu Q3

W Pasywach, w pozycjach zobowiązania krótkoterminowe oraz w sumie bilansowej w kolumnie na dzień 31.12.2015 zostały wstawione cyfry ze śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30. 06.2016 r.

Było:

Powinno być:

Mając to na względzie, Zarząd Spółki dokonuje korekty ww. raportu, poprzez załączenie prawidłowej treści ww. załącznika.

Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za trzeci kwartał 2016 r. Dane finansowe na dzień 30 września 2016 r. oraz dane narastające za okres 01.01.2016 – 30.09.2016 roku nie uległy zmianie.

W kolejnej publikacji w systemie ESPI Zarząd Emitenta przekaże skorygowany raport kwartalny z wyżej opisaną zmian

Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Skrócone jednostkowe sprawozdanie Q3 2016

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 02-12-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 02-12-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu