Raport bieżący nr 27/2017
Data sporządzenia 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawieszenie działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 15.11.2016 r., Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na wniosek Spółki zostało zawieszone postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego akcji Spółki wobec wstrzymania wykonania planowanego scenariusza związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Spółki z uwagi na zmianę podmiotu pośrednio kontrolującego Spółkę.

O dalszych krokach Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-30 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-30 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu