Raport bieżący nr 27/2018 
Data sporządzenia 2018-12-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą nr 2 z dniem 10 grudnia 2018 roku do Zarządu Spółki został powołany Pan Dmitrij Kostojanskij i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Dmitrij Kostojanskij oświadczył, że:

  1. nigdy nie skazano go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wskazane w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  2. nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Życiorys zawodowy Pana Dmitrij Kostojanskij stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Dmitrij Kostojanskij CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-12-10 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu