Raport bieżący nr 28/2017
Data sporządzenia 2017-05-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy CC Group sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_1 czerwca 2017

Projekty uchwał_ZWZ_1 czerwca 2017

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-05-02 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-05-02 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu