Raport bieżący nr 28/2018
Data sporządzenia 2018-12-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu 61-131 przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88e, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiot uprawniony do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.
Przedmiotowa umowa, której dotyczy rozwiązanie była zawarta 27 czerwca 2018 r. i zawarta została na czas badania sprawozdań wyszczególnionych powyżej. Porozumienie rozwiązujące zostało zawarte w dniu 14 grudnia 2018 r., natomiast przyczyną był brak porozumienia w zakresie wydłużenia terminu realizacji Umowy, dotyczącego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2018 r., przez co strony postanowiły rozwiązać umowę o świadczenie usług będących przedmiotem Umowy.
Na podstawie paragrafu 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent niezwłocznie po otrzymaniu pisma jakie zostanie złożone przez firmę audytorską do Komisji Nadzoru Finansowego, załączy je do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.1).

§ 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-12-14 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu