Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia 2019-01-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Amit Tilani w dniu 11 stycznia 2019 r., złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce ze skutkiem na dzień 12 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-01-14 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu