Raport bieżący nr 3/2024
Data sporządzenia 2024-03-22

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu spółki Harper Hygienics S.A

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 marca 2024 roku, uchwałą Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki została powołana Pani Alina Grażyna Grączewska. Ww. osobie z dniem 21 marca 2024 r. powierzono pełnienie funkcji Członka Zarządu.
Pani Alina Grączewska
Absolwentka Uniwersytetu im. .Adama Mickiewicza w Poznaniu i Executive MBA Stockholm School of Economics. Pani Alina związana jest z Harper Hygienics od 2007, kolejno na stanowiskach Dyrektor Sprzedaży Exportowej [2007 – 2015), Dyrektor Sprzedaży (2016-2017), Dyrektor Komercyjny [2020- nadal].
Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:
Pani Alina Grączewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Harper Hygienics S.A.
Pani Alina Grączewska nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.);
- § 5 pkt 5 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-03-22 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-03-22 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu