Raport bieżący nr 32/2017
Data sporządzenia 2017-06-20

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Uchwałą nr 2 powołano z dniem 20 czerwca 2017 r. do Zarządu Spółki Pana Rafała Szczepkowskiego powierzając jemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Rafał Szczepkowski złożył następujące oświadczenia: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Rafała Szczepkowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 5 pkt. 1 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

Życiorys

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-06-20 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-06-20 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu