Raport bieżący nr 34/2017
Data sporządzenia 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 77 ust 7 oraz w trybie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)

Treść Raportu

Treść raportu: Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa”) od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „PKO OFE”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (zwana dalej”Towarzystwem”), że w wyniku rozliczenia w dniu 26 czerwca 2017 roku transakcji zbycia przez PKO OFE 3 843 057 sztuk akcji Spółki udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%.Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)

Załączniki

Załącznik

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-06-27 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-06-27 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu