Raport bieżący nr 35/2017
Data sporządzenia 2017-08-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. Pani Agnieszka Masłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Harper Hygienics S.A. ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji tj. 21 sierpnia 2017 r.

Pani Agnieszka Masłowska wskazała, iż powodem rezygnacji z pełnienia powyższej funkcji jest złożenie wypowiedzenia umowy o pracę z powodów osobistych.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-08-21 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-08-21 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu