Raport bieżący nr 17/2017
Data sporządzenia 2017-03-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. Pan Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A. oraz członkostwa w Zarządzie Spółki Harper Hygienics S.A. z dniem 15 marca 2017 r.

Pan Robert Neymann wskazał, iż powodem rezygnacji z pełnienia powyższej funkcji jest złożenie wypowiedzenia umowy o prace z powodów osobistych.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-15 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-15 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu