Raport bieżący nr 4/2018
Data sporządzenia 2018-04-23

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Prognoza wyników finansowych oraz strategia rozwoju Emitenta na 2018 oraz 2019 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 - informacje poufne, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. przedstawia prognozę wyników Spółki oraz strategię rozwoju na lata 2018 oraz 20

 1. Prognozowane wyniki finansowe na 2018 oraz na 2019 rok HARPER HYGIENICS S.A.
  • Przychody ze sprzedaży: rok 2018 – 286,7 mln zł | za rok 2019 - 332,6 mln zł
  • EBITDA: za rok 2018 – 15,1 mln | za rok 2019 - 24,6 mln
  • Marża EBITDA: za rok 2018 – 5,3 proc. | za rok 2019 - 7,4 proc.
  • DEBT/EBITDA: za rok 2018 – 5,5 | za rok 2019 – 3,5

 2. Podstawy i istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników na 2018 oraz 2019 rok.
  Przy sporządzaniu prognozy na 2018 oraz 2019 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności.
  Prognoza została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie Spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe.
  Ponadto prognoza finansowa została sporządzona przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych, związanych z ryzykiem prowadzonej działalności.
  Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych. Zarząd spółki informuje, że niniejsza prognoza nie została poddana weryfikacji biegłego rewidenta.

 3. Zarząd Harper Hygienics S.A. podjął decyzję o przyjęciu strategii na lata 2018-2019. Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność na optymalizacji obecnych rozwiązań oraz dalszym rozwoju działalności w celu wzrostu przychodów oraz poprawy marżowości.
  Dzięki przyjętej strategii Spółka zamierza osiągnąć następujące cele biznesowe:
  • stworzenie silnych, wysokomarżowych marek własnych dla wszystkich kategorii produktów;
  • wzmocnienie działalności eksportowej i dalsza ekspansja zagraniczna;
  • optymalizacja kosztów i efektywności produkcji;
  • utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, znacząca poprawa marży EBITDA oraz istotne obniżenie poziomu zadłużenia.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 - informacje poufne, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Załączniki

Załącznik

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-04-23 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-04-23 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2018-04-23 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu