Raport bieżący nr 4/2019 
Data sporządzenia 2019-01-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą nr 2 powołano z dniem 29 stycznia 2019 r. do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Kowalskiego powierzając jemu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Andrzej Kowalski złożył następujące oświadczenia:

  1. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;
  2. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
  3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki

Andrzej Kowalski CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-01-29 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-01-29 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu