Raport bieżący nr 4/2024
Data sporządzenia 2024-04-15

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta-aktualizacja

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na której Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Strategia Audyt sp. z o.o. Sp. k. („Strategia Audyt”) jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki obejmującego rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, tj. pierwszy po zmianie rok obrotowy oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o przeprowadzenie badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego, łączącej Spółkę ze Strategia Audyt, w rezultacie którego nastąpi zmiana ww. umowy w taki sposób, aby jej przedmiot objął swoim zakresem również badania całego pierwszego po zmianie roku obrotowego, tj. okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-04-15 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-04-15 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu