Raport bieżący nr 43/2017
Data sporządzenia 2017-10-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej:

Pana Dmitrii Renev - Członek Rady Nadzorczej

Życiorys oraz oświadczenie nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Renev Dmitrii Stanislavovich CV

Dmitrii Renev_oświadczenie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-10-31 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-10-31 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu