Raport bieżący nr 44/2017
Data sporządzenia 2017-11-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Uchwałą nr 2 powołano z dniem 30 listopada 2017 r. do Zarządu Spółki Pana Amita Tilani powierzając jemu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Amit Tilani złożył następujące oświadczenia:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Amita Tilani stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Amit Tilani życiorys

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-11-30 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2017-11-30 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu