Raport bieżący nr 45/2017
Data sporządzenia 2017-12-19

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. ( Spółka) informuje, że Pan Dmitrij Kostojanskij w dniu 19 grudnia 2017 r złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Pan Dmitrij Kostojanskij wskazał, iż przyczyną rezygnacji z pełnienia powyższej funkcji są powody osobiste.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-12-19 Rafał Szczepkowski Preses Zarządu Spółki
 2017-12-19 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu