Raport bieżący nr 5/2017
Data sporządzenia 2017-01-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Irlandii (poprzednia firma: Central European Cotton Holdings Ltd.), akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad 20% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki, wniosku z dnia 26.01.2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2017 roku („NWZ”) poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 5 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad:

"1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki."

W związku z powyższym żądaniem porządek obrad po uzupełnieniu przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym żądaniem, akcjonariusz przedstawił projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym dodawanych punktów porządku obrad NWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Załącznik do raportu nr 5 - Projekty uchwał

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-01-26 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-01-26 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu