Raport bieżący nr 5/2019 
Data sporządzenia 2019-02-04

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy znaczącej

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku trwających od grudnia 2018 r. negocjacji, w dniu 29 stycznia 2019 r. zostało zawarte ze Spółką Accolade PL V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie, które potwierdziło sposób i warunki rozwiązania umowy najmu z dnia 11 marca 2016 r. dotyczącej pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w obiekcie zwanym BTS HARPER („Umowa Najmu”), o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 06/2016. Zgodnie z treścią porozumienia Spółka po spłaceniu określonych kwot w opisanych terminach nie będzie zobowiązana do zapłaty m.in. czynszu najmu do końca trwania umowy, tj. przez okres 10 lat od Daty Rozpoczęcia, czyli od dnia 14 lutego 2017 r., do czego byłaby zobowiązana w związku z wcześniejszym niż zakładano rozwiązaniem Umowy Najmu.

Spółka zobowiązała się również do opuszczenia wynajmowanego magazynu w maksymalnym ustalonym terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Na wypadek niespełnienia zobowiązań Spółki określonych porozumieniem, Spółka poddała się dobrowolnej egzekucji: na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., co do obowiązku opuszczenia magazynu – przedmiotu najmu oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. co do kwoty maksymalnej wynikającej z zawartego porozumienia.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 MAR

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-02-04 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-02-04 Andrzej Kowalski Członek Zarządu