Raport bieżący nr 5/2020
Data sporządzenia 2020-02-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku zapoznał się z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – QUERCUS Parasolowy SFIO, że w wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 26 lutego 2020 r., FUNDUSZ zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z 360 347 głosów, co stanowiło 5,66 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, osiągając w chwili obecnej 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 262 663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Załączniki

Zawiadomienie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-02-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-02-27Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-02-27 Andrzej Kowalski Członek Zarządu