Raport bieżący nr 5/2024
Data sporządzenia 2024-04-17

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy z biegłym rewidentem

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Emitent podpisał aneks do umowy o przeprowadzenie badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego, zawartej w dniu 12 października 2020 roku, ze spółką Strategia Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. („Audytor”), w rezultacie którego Audytor w ramach ww. umowy przeprowadzi również badanie i przegląd całego pierwszego po zmianie roku obrotowego Emitenta, obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Aneks został zawarty w związku z dokonaną przez Emitenta zmianą roku obrotowego.

Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4036.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-04-17 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-04-17 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu