Raport bieżący nr 6/2018 
Data sporządzenia 2018-06-05

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. Pan Jacek Kalinowski złożył rezygnację z funkcji Członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Pan Jacek Kalinowski wskazał, iż powodem złożenia rezygnacji z powyższej funkcji są względy osobiste.

Podstawa prawna

§ 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz 757).


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-06-05 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-06-05 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu